A-TEAM results for March 6, 2018

~ WEW Junior Heavyweight : Takumi Sakurai vs Akira Joe
~ WEW Tag : HASEGAWA & Daisuke Ikeda vs Yasu & Hide Kubota Continue reading

FMW results for February 24, 2017

~ Lumberjack Deathmatch : Atsushi Onita vs The Great Sasuke
~ Hideki Hosaka, Black Tiger VII & Kenichi Fujii vs Raijin Yaguchi, Tomohiko Hashimoto & The Shocker #1 Continue reading

Apache Army results for December 25, 2016

~ Apache Army Final Show
~ HASEGAWA, Hi69, Toshiaki Terao & Takumi Sakurai vs Atsushi Onita, Ichiro Yaguchi, Hideki Hosaka & Masaru Kameda
~ WEW Heavyweight : Koji Kanemoto vs Kintaro Kanemura
~ WEW Tag : Tomohiko Hashimoto & Keisuke Okuda vs Tatsuhito Takaiwa & Tetsuhiro Kuroda Continue reading

Fire Pro results for November 23, 2016

Deathmatch: Atsushi Onita, Hideki Hosaka, HASEGAWA & Takeshi Okada vs Mayo-gun #1, Mayo-gun #2, Tomohiko Hashimoto & Devil Magician
~ KAI, Minoru & Hi69 vs Mr. Gannosuke, Mr. Iwanosuke & Mr. Yasunosuke Continue reading

FMW results for September 22, 2016

~Onibo Blast Deathmatch: Atsushi Onita, Hideki Hosaka & Shigeno Shima vs Raijin Yaguchi, NOSAWA Rongai & Buffalo
~ WING Kanemura & Tomohiko Hashimoto vs KAI & Keiichi Sato Continue reading

Tokyo Gurentai results for April 4, 2016

~ Tokyo World Heavy: Masaaki Mochizuki vs Minoru Tanaka
~ NOSAWA, MAZADA, FUJITA & KIKUZAWA vs Dory Funk, Fujiwara, Takagi & Sanada
~ Tokyo IC Tag: Kikutaro & Stalker vs Hikaru & Kawamura Continue reading

FMW results for March 27, 2016

FMW, 3/27/2016 [Sun] 12:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Joshi Match: Aki Shizuku vs. Leon ◆Winner: DRAW (15:00) Time Expired. (2) W★ING Kanemura vs. HASEGAWA ◆Winner: Kanemura (7:17) with the Kinnoji Splash. (3) Battle Royal: Pandita, Katsunari Toi, Wild Seven, Raiden, Leatherface, and Kisarazu Piero ◆Winner: Toi (12:27) following a Backdrop … Continue reading

FMW results for February 26, 2016

~ FMW Street Fight 6 Tag Deathmatch: Yaguchi, NOSAWA & Sabu vs Onita, Hosaka & Guinness
~ Tanaka & Kotaro vs Tomohiko & Buffalo Continue reading

FMW results for December 22, 2015

FMW “Original 25th Anniversary + 2nd Anniversary Revival! Oudou Kaihi”, 12/22/2015 [Tue] 19:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) FMW Memorial Opening 10 Man Tag Match: Ricky Fuji, Gosaku Goshogawara, Pandita, Wild Seven & Kisarazu KID vs. Katsunari Toi, Raiden, Kikutato, Gangster & Naoshi Sano ◆Winner: Fuji (11:05) following the 9999 … Continue reading