DDT results for December 11, 2016

~ KO-D Tag : Konosuke Takeshita & Mike Bailey vs Danshoku Dino & Keisuke Ishii
~ KO-D 6 Tag : Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Pauley vs KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi Continue reading

DDT results for June 18, 2016

DDT “Road to Ryogoku 2016 in FUKUYAMA ~ Dramatic Dream Tomonoura”, 6/18/2016 [Sat] 18:00 @ Fukuyama Big Rose (1) Kouki Iwasaki vs. Mao Inoue ◆Winner: Iwasaki (6:05) following the Captured. (2) Toru Owashi & Gota Ihashi vs. Makoto Oishi & Shunma Katsumata ◆Winner: Oishi (7:00) via pin-fall on Ihashi. (3) Daisuke Sasaki … Continue reading