ZERO1 results for February 12, 2018

~ World Heavyweight : Yusaku Obata vs Isami Kodaka
~ NWA IC Tag : Yutaka Yoshie & Shogun Okamoto vs TARU & Hartley Jackson Continue reading

ZERO1 results from May 5 and 6, 2015

ZERO1, 5/5/2015 [Tue] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Toshiki Itakura’s Debut Match: Toshiki Itakura vs. (tba) = Shuji Kondo [W-1]◆Winner: Kondo (6:40) with a Boston Crab.(2) ZERO1 vs WRESTLE-1: Yoshikazu Yokoyama & Yusaku Obata vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & Kumagoro◆Winner: Obata (10:44) following a Diving Double Knee Drop … Continue reading