HEAT-UP results for March 10, 2018

~ Powerful Tag Tournament 2018 Final Match: Kazuhiro Tamura & Mineo Fujita vs Yoji “Dokonjo” Kondo & Daichi Continue reading

HEAT-UP results for December 17, 2017

~ Yoji “Dokonjo” Kondo vs Daisuke Kanehira
~ Kazuhiro Tamura, Tatsumi Fujinami & LEONA vs Kenichiro Arai, Hide Kubota & Kikujiro Umezawa Continue reading

Gatoh Move results for March 28, 2017

Gatoh Move 3/28/17 [Tue] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo   (1) Aoi Kizuki vs Mitsuru Konno ♦Winner: Kizuki () with the Swivel Body Press (2) Yako Fujigasaki vs Emi Sakura W ♦Winner: Fujigasaki () with the Inverted Gory Special (3) Hikaru Shida vs SAKI ♦Winner: Shida () with an Avalanche Brainbuster (4) … Continue reading