BASARA results for April 28, 2016

BASARA, 4/28/2016 [Thu] 19:00 @ Yokohama Nigiwaiza Noge Share Ko-Hall in Kanagawa (1) Hi69 & Takumi Tsukmoto vs. Koji Iwamoto & Ryota Nakatsu ◆Winner: Hi69 (16:04) with the Stuka Splash on Nakatsu. (2) FUMA & Yusuke Kubo vs. Tsutomu Osugi & Hercules Senga ◆Winner: Osugi (7:00) following the Tsukinoishi on … Continue reading

J-STAGE results for March 29, 2016

J-STAGE Pro-Wrestling 2nd, 3/29/2016 [Tue] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Daichi Hashimoto [BJW] vs. Kotaro Nasu [FREE] ◆Winner: Daichi (10:48) with an STF. (2) Tatsuhiko Yoshino [GUTS] vs. Koji Iwamoto [Sportiva ◆Winner: Yoshino (10:30) with the Messenger. ~ The two shook hands following the match as Iwamoto asked … Continue reading

FREEDOMS results for March 27, 2016

Pro Wrestling FREEDOMS “Joto Kumin Hall THE FINAL”, 3/27/2016 [Sun] 17:30 @ Osaka Joto Kumin Hall (1) Masashi Takeda vs. AK ◆Winner: Takeda (12:28) with the Megaraba Aratame. (2) Darth Brahman & Hi69 vs. Dyna Mido & Kenichiro Arai ◆Winner: Darth (12:28) following the Saber Chop on Mido. (3) Hi69 … Continue reading