DNA results for April 21, 2017

~ Kazusada Higuchi vs Shunma Katsumata
~ Kazushi Sakuraba & Kendo Kashin vs Kouki Iwasaki & Mike Bailey Continue reading

DNA results for October 21, 2016

~ DNA-Grand Prix 2016 – Final Day
~ Higuchi vs Iwasaki – Nakatsu vs Bailey – Guanchulo vs Watase – MAO vs Rekka – Shimomura vs Shimatani – Ueno vs Isaacs Continue reading

DNA results for October 20, 2016

~ DNA-Grand Pix 2016 ~ Day 4
~ Nakatsu vs Watase – Higuchi vs Rekka – MAO vs Isaacs – Guanchulo vs Shimomura – Shimatani vs Bailey – Iwasaki vs Ueno Continue reading

DNA results for October 18, 2016

~ DNA-Grand Pix 2016 ~ Day 2
~ Higuchi vs Isaacs – Nakatsu vs Shimomura – Watase vs Bailey – Guanchulo vs Shimatani – Iwasaki vs Rekka – MAO vs Ueno Continue reading

DNA results for March 5, 2016

DNA 14, 3/5/2016 [Sat] 13:00 @ Kasukabe Fureai Cube in Saitama 350 Spectators (overcrowded) (1) Shimatani’s Debut Match: Nobuhiro Shimatani vs. Kouki Iwasaki ◆Winner: Iwasaki (8:14) with a Stomping Single Leg Crab. (2) Shimomura’s Debut Match: Daiki Shimomura vs. Kota Umeda ◆Winner: Umeda (10:49) following the Umeda Driver. (3) Kawamura’s Return Match: … Continue reading

DNA results for January 8, 2016

~ Kota Umeda vs Konosuke Takeshita
~ Kazusada Higuchi & Suguru Miyatake vs Shuji Ishikawa & Zeus
~ Full card also listed for BASARA’s debut show on 1/21. Continue reading