AJPW results for August 9, 2018

~ Jr. TAG BATTLE OF GLORY Day 4
~ Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs Black Menso~re & Black Tiger VII
~ Shuji Kondo & Kotaro Suzuki vs Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker
Continue reading

AJPW results for August 5, 2018

~ “Jr. TAG BATTLE OF GLORY” Day 3
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Black Menso~re & Black Tiger VII
~ Jun Akiyama, Riki Choshu & Hiroshi Hase vs Yoshitatsu, Naoya Nomura & KAZMA SAKAMOTO
~ GAORA TV : TAJIRI vs Otokozakari Continue reading

AJPW results for August 4, 2018

~ “Jr. TAG BATTLE OF GLORY” Day 2
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi
~ Koji Iwamoto & TAJIRI vs. Black Menso~re & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for August 3, 2018

~ “Jr. TAG BATTLE OF GLORY” Day 1
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Shuji Kondo & Kotaro Suzuki
~ Koji Iwamoto & TAJIRI vs Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker
~ Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs Kaji Tomato & Shiori Asahi Continue reading