FREEDOMS results for March 1, 2018

~ Death Match: Takashi Sasaki & Daisuke Masaoka vs Jun Kasai & Kenji Fukimoto
~ FREEDOM WORLD TAG : Mammoth Sasaki & Toru Sugiura vs GENTARO & Kenichiro Arai Continue reading

NJPW Results for March 1, 2018

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ Togi Makabe, Toa Henare & Ryusuke Taguchi vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & TAKA Michinoku Continue reading