BJW Results for August 19, 2017

BJW “Death Mania V”, 8/19/2017 [Sat] 17:00 @ Nagoya International Conference Center Event Hall in Aichi

(1) Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto vs. Kota Sekifuda & Yuya Aoki
Winner: Hashimoto (9:43) via pinfall on Aoki
(2) Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta vs. Ryuichi Kawakami, Kengo Takai & Yoshihisa Uto
Winner: Uto (9:39) with a Reverse Tiger Driver on Kikuta
(3) Death Match: Great Kojika & Abdullah Kobayashi vs. Kankuro Hoshino & Toshiyuki Sakuda
Winner: Kobayashi (9:26) with a Boston Crab on Sakuda
(4) Handsome vs Ikemen Tag Match: Danshoku Dieno & Takayuki Ueki vs. Tatsuhiko Yoshino & Takuya Nomura
Winner: Nomura (13:16) over Ueki
(5) Death Match: Ryuji Ito & Minoru Fujita vs. Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto
Winner: Fujita (12:30) with a neckbreaker on Numazawa
(6) Daisuke Sekimoto & KENSO (FREE) vs. Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani
Winner: Sekimoto (17:07) with a Fire Hammer on Okabayashi

(7) BJW World Strong Heavyweight Championship Match: [10th Champion] Hideki Suzuki vs. [Challenger] Daichi Hashimoto
Winner: Suzuki (14:21) with a Double Arm Suplex
~ 4th Successful Title Defence

(8) BJW Death Match Heavyweight Championship Match: [35th Champion] Masaya Takahashi vs. [Challenger] Masashi Takeda
Winner: Takeda (14:08) with a Reverse U Crash
~ Takahashi falls on his 3rd Defence, Takeda becomes the 36th Generation Champion

Tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply